Zmiany neuroplastyczne w wyniku intensywnych treningów poznawczych: porównanie tradycyjnego podejścia i metod wykorzystujących gry komputerowe

Trening mózgu wykorzystujący serie specjalistycznych programów służących do polepszania funkcji poznawczych jest obecnie szeroko stosowany nie tylko przez osoby z uszkodzeniami mózgu, ale coraz częściej przez osoby zdrowe. Oprócz tradycyjnego podejścia koncentrującego się na projektowaniu specjalnych paradygmatów treningowych, coraz częściej do trenowania funkcji poznawczych wykorzystuje się gry komputerowe. Ze względu na rosnącą popularność gier badacze podejmują liczne próby weryfikowania poprawy funkcjonowania poznawczego w wyniku grania, a także wyjaśniania mechanizmów tego zjawiska. Obecny stan wiedzy jednoznacznie wskazuje, że gry komputerowe pozytywnie wpływają na szereg funkcji poznawczych, przede wszystkim na uwagę, pamięć krótkotrwałą i pamięć roboczą. Ze względu na specyfikę gier komputerowych, które dostarczają dynamicznej, multisensorycznej stymulacji, obserwuje się transfer efektów grania na nietrenowane funkcje poznawcze. Wiedza na temat neuronalnych podstaw tego rodzaju poprawy jest bardzo skąpa. W artykule podjęto próbę podsumowania i usystematyzowania obecnego stanu wiedzy dotyczącej zmian behawioralnych i neuroplastycznych w wyniku intensywnych treningów poznawczych z użyciem tradycyjnych paradygmatów oraz treningów z wykorzystaniem gier komputerowych. Artykuł koncentruje się na opisie badań weryfikujących działanie różnych programów treningowych i gier. Omówiono także wyniki prac poświęconych wyjaśnianiu neuronalnych korelatów [badania: funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (functional magnetic resonance imaging – fMRI) oraz obrazowanie tensora dyfuzji (diffusion tensor imaging – DTI)] poprawy funkcjonowania poznawczego w grupie osób intensywnie grających w gry komputerowe, zarówno na poziomie funkcjonalnym, jak i strukturalnym mózgu.

If you wish to access this publication please provide your name and email address in the form below.

A download link will be sent to the email address you provided.


Your Name (required)

Your Email (required)